عیار طلا عبارت است از میران خلوص یک ماده در وزن معین.
بعنوان مثال: اگر از هزار قسمت یک آلیاژ ۵۰۰ قسمت آن را یک فلز تشکیل دهد عیار آن فلز را در آلیاژ ۵۰۰ عنوان می کنند. خالص ترین نوع طلا را براساس استاندارد جهانی ۲۴ نشان می دهد که به عدد یک ختم می شود. بدین ترتیب که اگر طلای ۲۴ عیار را به ۱۰۰۰ قسمت تقسیم کنیم. ۹/۹۹۹ قسمت از ۱۰۰۰ قسمت آن طلا می باشد. زیرا بدست آوردن طلا با درجه خلوص ۱۰۰۰ مقرون به صرفه نمی باشد.
شمش طلا همان طلای ۲۴ عیار می باشد که در اثر حرارت تغییر رنگ نمی دهد.

برای بدست آوردن عیار بدین ترتیب عمل می کنیم. ۶۶/۴۱=۲۴÷۱۰۰۰
عدد ۶۶/۴۱ نشان می دهد که طلای دارای عیار را اگر به ۱۰۰۰ قسمت تقسیم کنیم تنها ۶۶/۴۱  قسمت از ۱۰۰۰ قسمت آن طلا می باشد. بدین ترتیب عیارهای دیگر طلا را می توان با ضرب کردن در عدد ۶۶/۴۱  بدست آورد.