راهنمای تعیین سایز انگشتر

بهترین روش برای اندازه گیری سایز انگشتر به صورت زیر است. 

انگشتری که برایتان مناسب است را در نظر بگیرید و قطر داخلی آن را با کولیس یا خط کش اندازه بگیرید و سپس با کمک جدول زیر سایز انگشتر خود را مشخص کنید. 

همچنین برای تعیین سایز انگشتر، شما می توانید از یک نوار و یا یک قطعه کوچک از رشته نخ استفاده کنید. هنگامی که نخ را دور انگشت خود در محل قرارگیری انگشتر گرفتید و یک دایره کامل شد، یک علامت روی آن بزنید و سپس با خط کش اندازه گیری کرده و عدد به دست آمده را با مقادیر نمودار زیرمقایسه کنید و سایز دقیق انگشتر خود را بیابید.

  

اندازه نخسایزانگشتراندازه نخسایزانگشتراندازه نخسایزانگشتراندازه نخسایزانگشتر
 4.4 cm      44 5 cm     50 5.6 cm      56 6.2 cm      62
 4.5 cm      45 5.1 cm      51 5.7 cm      57 6.3 cm      63
 4.6 cm      46 5.2 cm      52 5.8 cm      58 6.4 cm      64
 4.7 cm      47 5.3 cm      53 5.9 cm      59 6.5 cm      65
 4.8 cm      48 5.4 cm      54 6 cm      60 6.6 cm      66
 4.9 cm      49 5.5 cm      55 6.1 cm      61 6.7 cm      67
نمودار اندازه گیری سایز انگشتر