راهنمای تعیین سایز انگشتر

بهترین روش برای اندازه گیری سایز انگشتر به صورت زیر است. 

انگشتری که برایتان مناسب است را در نظر بگیرید و قطر داخلی آن را با کولیس یا خط کش اندازه بگیرید و سپس با کمک جدول زیر سایز انگشتر خود را مشخص کنید.