راهنمای سایز زنجیر

راهنمای طول زنجیر برای بانوان 

در شکلهای زیر تفاوت طول زنجیرها برای بانوان با سایزهای مختلف نشان داده شده است. میتوانید با توجه به سایز اندام خود طول زنجیر دلخواه خود را انتخاب کنید.

 

زنجیر 35 سانت زنجیر 45 سانت