راهنمای سایز زنجیر

راهنمای طول زنجیر برای بانوان 

 

 

شما می توانید در شکل زیر طول زنجیر خود را انتخاب کنید. توجه کنید که این سایز بندی برای اندام استاندارد می باشد. اگر شما درشت اندام هستید، به طول زنجیر 4 سانتی متر اضافه کنید.

راهنمای طول زنجیر برای خانم ها

راهنمای سایز زنجیر برای خانم ها

راهنمای طول زنجیر برای آقایان

راهنمای سایز زنجیر برای آقایان