راهنمای تعیین سایز انگشتر کودک

 

راهنمای تعیین سایز انگشتر کودک:

 

 انگشتری که برایتان مناسب است را در نظر بگیرید و قطر داخلی آن را با کولیس یا خط کش اندازه بگیرید و سپس با کمک جدول زیر سایز انگشتر خود را مشخص کنید. 

 

 


 


 

 

 

راهنمای تعیین سایز انگشتر کودک