راهنمای تعیین سایز انگشتر

  برای تعیین سایزانگشتر، شما می توانید از یک نوار و یا یک قطعه کوچک از رشته نخ استفاده کنید. هنگامی که نخ را دور انگشت خود در محل قرارگیری انگشتر گرفتید و یک دایره کامل شد، یک علامت روی آن بزنید سپس با خطکش اندازه گیری کرده و عدد به دست آمده را با مقادیر نمودار زیرمقایسه کنید تا سایز انگشتر خود را پیدا کنید.

 


مرحله اول   مرحله دوم

اندازه نخ  سایز انگشتر  اندازه نخ  سایز انگشتر
55mm 49 66mm 60
56mm 50 67mm 61
57mm 51 68mm 62
58mm 52 69mm 63
59mm 53 70mm 64
60mm 54 71mm 65
61mm 55 72mm 66
62mm 56 73mm 67
63mm 57 74mm 68
64mm 58 75mm 69
65mm 59 76mm 70