راهنمای تعیین سایز انگشتر

  برای تعیین سایزانگشتر، شما می توانید از یک نوار و یا یک قطعه کوچک از رشته نخ استفاده کنید. هنگامی که نخ را دور انگشت خود در محل قرارگیری انگشتر گرفتید و یک دایره کامل شد، یک علامت روی آن بزنید سپس با خطکش اندازه گیری کرده و عدد به دست آمده را با مقادیر نمودار زیرمقایسه کنید تا سایز انگشتر خود را پیدا کنید.

 


مرحله اول   مرحله دوم

 

 

نمودار اندازه گیری سایز انگشتر

اندازه نخ  سایزانگشتر اندازه نخ سایزانگشتر اندازه نخ  سایزانگشتر اندازه نخ  سایزانگشتر
 4.4 cm       44  5 cm      50  5.6 cm       56  6.2 cm       62
 4.5 cm       45  5.1 cm       51  5.7 cm       57  6.3 cm       63
 4.6 cm       46  5.2 cm       52  5.8 cm       58  6.4 cm       64
 4.7 cm       47  5.3 cm       53  5.9 cm       59  6.5 cm       65
 4.8 cm       48  5.4 cm       54  6 cm       60  6.6 cm       66
 4.9 cm       49  5.5 cm       55  6.1 cm       61  6.7 cm       67