راهنمای انتخاب و تعیین سایز انگشتر

برای تعیین سایزانگشتر، شما می توانید از یک نوار و یا یک قطعه کوچک از رشته نخ استفاده کنید. هنگامی که نخ را دور انگشت خود در محل قرارگیری انگشتر گرفتید و یک دایره کامل شد، یک علامت روی آن بزنید سپس با خطکش اندازه گیری کرده و عدد به دست آمده را با مقادیر نمودار زیرمقایسه کنید تا سایز انگشتر خود را پیدا کنید.

نمودار اندازه گیری سایز انگشتر
اندازه نخسایزانگشتراندازه نخسایزانگشتراندازه نخسایزانگشتراندازه نخسایزانگشتر
 ۴٫۴ cm      ۴۴ ۵ cm     ۵۰ ۵٫۶ cm      ۵۶ ۶٫۲ cm      ۶۲
 ۴٫۵ cm      ۴۵ ۵٫۱ cm      ۵۱ ۵٫۷ cm      ۵۷ ۶٫۳ cm      ۶۳
 ۴٫۶ cm      ۴۶ ۵٫۲ cm      ۵۲ ۵٫۸ cm      ۵۸ ۶٫۴ cm      ۶۴
 ۴٫۷ cm      ۴۷ ۵٫۳ cm      ۵۳ ۵٫۹ cm      ۵۹ ۶٫۵ cm      ۶۵
 ۴٫۸ cm      ۴۸ ۵٫۴ cm      ۵۴ ۶ cm      ۶۰ ۶٫۶ cm      ۶۶
 ۴٫۹ cm      ۴۹ ۵٫۵ cm      ۵۵ ۶٫۱ cm      ۶۱ ۶٫۷ cm      ۶۷
عنوان
راهنمای تعیین سایز انگشتر
مقاله
راهنمای تعیین سایز انگشتر
خلاصه
راهنمای تعیین سایز انگشتر ،راهنمای انتخاب انگشتر
نویسنده