هر فرهنگ و تمدنی مجموعه ای از نشانه ها و نمادهای مخصوص به خود را دارد. این نشانه ها در درون خود آن چیزی را بازنمایی می کنند که در کلیت آن فرهنگ، روح زندگی مردمان جامعه را شکل داده…