سنگ زمرد هدیه ای گرانبها از طبیعت و یکی از چهار سنگ قیمتی می باشد.  سنگ زمرد زمانی که مواد مذاب آتش فشانی بریلیوم را در تماس با کروم و وانادیوم قرار می دهند همراه با فشار و حرارتی مناسب با…