عیار طلا عبارت است از میران خلوص یک ماده در وزن معین. بعنوان مثال: اگر از هزار قسمت یک آلیاژ ۵۰۰ قسمت آن را یک فلز تشکیل دهد عیار آن فلز را در آلیاژ ۵۰۰ عنوان می کنند. خالص ترین…